Skip to content

Home Page

Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free Live Fear Free

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, neu drais rhywiol, byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r cymorth sydd ei angen arnoch.

Sut mae cael cymorth
  • Paid cadw'n dawel
  • Ein hymgyrchoedd blaenorol
Cymru – Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn.

Cymru – Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn.

Mae Linell Gymorth Byw Heb Ofn yn cynnig cyngor a chymorth 24 awr ar 0808 80 10 800

Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn.

Mae rheolaeth drwy orfodaeth yn ddichellgar, yn anodd ei hadnabod, yn anodd iawn ei datgelu ac i'r bobl hynny y tu allan i'r berthynas gamdriniol, yn anodd ei gweld neu ei henwi'n gam-drin domestig. Mae'n aml yn seiliedig ar fychanu a diraddio rhywun arall er bod yr ymddygiad yn aml yn gynnil iawn.

Mae dioddefwyr yn sôn am effaith rheolaeth drwy orfodaeth dros amser sy'n adeiladu'n raddol ac yn aml yn arwain at gam-drin corfforol dros gyfnod o amser.

Diben yr ymgyrch ‘Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn.’ yw grymuso pobl i wella eu bywydau drwy adnabod arwyddion ymddygiadau rheoli a newid y patrwm sy'n arwain at gam-drin corfforol.

#RheolaethYwHyn

Gweld yr ymgyrch hon

Ein hymgyrchoedd blaenorol

Ein hymgyrchoedd blaenorol

Cymru – Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn.

Nid cariad yw hyn. Rheolaeth yw hyn.

Nod yr ymgyrch hon yw annog pawb yng Nghymru i weithredu; i wneud rhywbeth pan fyddant yn poeni y gallai rhywun maent yn ei nabod fod yn profi trais, cam-drin domestig neu drais rhywiol.

Gweld yr ymgyrch hon

Cymru – Dyma fi

Dyma fi

Mae pawb yng Nghymru'n haeddu byw heb ofn stereoteipiau rhywedd - i fod yn driw i'w hunain a chyflawni eu potensial llawn.

Gweld yr ymgyrch hon

Cymru – yn sefyll yn gadarn

Cymru – Gwneud Safiad

Nid ydym yn fodlon goddef trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru. Rhaid i gymdeithas gyfan wneud safiad, er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n cyflawni gweithredoedd o’r fath yn gwybod y bydd eu hymddygiad yn cael ei herio, ac i’r rhai sy’n dioddef camdriniaeth a thrais gael mynediad at y cymorth a’r gefnogaeth angenrheidiol.

Gweld yr ymgyrch hon

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Gall cam-drin rhywiol a ddigwyddodd yn y gorffennol achosi loes yn y presennol: yn eich bywyd, eich gwaith a’ch perthynas â phobl. Gallai fod wedi digwydd ddoe, pum mlynedd yn ôl, neu ddeugain mlynedd yn ôl: gall y teimladau barhau.

Gweld yr ymgyrch hon

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

Nid trais ydyw o reidrwydd. Rheoli bywyd rhywun - beth i'w fwyta, beth i'w wisgo, â phwy i siarad, lle i fynd - yw cam-drin.

Gweld yr ymgyrch hon

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

Ydych chi’n meddwl eich bod yn gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

Rhoddwyd gwybod i’r heddlu am fwy na 47,000 o achosion o gam-drin domestig yng Nghymru y llynedd, er y credir bod nifer gwirioneddol o ddioddefwyr yn llawer uwch.

Gweld yr ymgyrch hon

Dynion sy’n dioddef cam-drin

Dynion sy’n dioddef cam-drin

Er bod llawer iawn mwy o fenywod yn dioddef cam-drin domestig, gall dynion fod yn ddioddefwyr cam-drin hefyd. Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu dynion yw dod o hyd i’r dewrder i siarad am y cam-drin.

Gweld yr ymgyrch hon

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

Wyt ti’n gweld yr un peth â ni?

Roedd yr ymgyrch hon yn canolbwyntio ar arwyddion a symptomau cam-drin domestig a sut mae hyn yn effeithio ar y teulu. Ymgyrch deledu dros Nadolig 2012, 2013 a 2014 oedd hon.

Gweld yr ymgyrch hon

Amddiffyn Plant

Amddiffyn Plant

Roedd yr ymgyrch hon yn tynnu sylw at y ffaith mai plant yw dioddefwyr distaw cam-drin domestig yn aml, gan ddangos sut y gall cam-drin domestig effeithio ar blant yn eu perthynas â’u cymheiriaid.

Gweld yr ymgyrch hon

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter