Skip to content

Dyma fi

Dyma fi

Mae DYMA FI yn ymgyrch sy’n herio stereoteipiau rhywedd mewn ffordd gadarnhaol, gan geisio annog pobl i siarad am rywedd ac i ‘fyw heb ofn’ cyfyngiadau a normau rhywedd.

Mae’r ymgyrch DYMA FI wedi cael ei datblygu mewn partneriaeth â’n rhanddeiliaid arbenigol a goroeswyr sy’n rhan o’n Grŵp Cyfathrebu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Mae’r rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o:

Beth yw’r broblem?

Mae syniadau hen-ffasiwn yn dal i fodoli ynghylch sut dylai pawb ymddwyn a pha fath o ymddygiad a llwyddiannau y dylem eu disgwyl o ganlyniad i hyn, sy’n rhoi pwysau ar bobl i gydymffurfio â ‘normau’ cymdeithas.

Gall ein rhywedd effeithio ar ba mor ddiogel rydym yn teimlo, i ble rydym yn teimlo y gallwn fynd, pa swyddi i ymgeisio amdanynt, a disgwyliadau pobl eraill ohonom.  

Mae’r ymgyrch DYMA FI yn cydnabod ein bod ni’n llawer mwy na’n rhywedd.  

Mae’r ymgyrch yn dweud bod angen i ni gydnabod y cysylltiad rhwng rhywedd a thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  

Mae’n cydnabod bod y pwysau i gydymffurfio, ac anghydraddoldeb rhwng y rhywiau yn y gymdeithas sydd ohoni, yn gallu achosi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a bod yn ganlyniad ohono. 

Mae pawb yng Nghymru’n haeddu byw heb ofn stereoteipiau rhywedd – i fod yn driw i’w hunain a chyflawni eu llawn botensial.  

Dyma fi

Beth allwch chi ei wneud?

Rydym yn dechrau sgwrs am anghydraddoldeb rhwng y rhywiau, a sut mae’n effeithio ar bobl ledled Cymru. O ddyn sy’n gweithio fel bydwraig, i fenyw sy’n gweithio fel mecanig, neu fachgen ifanc sy’n gwisgo colur neu ferch ifanc sy’n chwarae yn y mwd gyda’i Jac Codi Baw – mae pobl o bob cwr o Gymru eisoes yn herio ‘normau’ a stereoteipiau rhywedd, ond mae’r anghydraddoldeb yn parhau. 

Ymunwch â’r sgwrs ar Facebook (dolen allanol) a Twitter (dolen allanol) gan ddefnyddio #dymafi i’n helpu i greu Cymru sy’n herio stereoteipiau rhywedd, Cymru sy’n torri’n rhydd o’r pwysau i gydymffurfio a Chymru sy’n dathlu #dymafi .

Rhagor o wybodaeth (dolenni allanol - Saesneg yn unig)

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter