Skip to content

Llwytho i lawr

Llwytho i lawr
Mae’r posteri a’r deunyddiau isod i chi eu defnyddio yn eich sefydliadau neu mewn mannau cymunedol cyffredinol.

Unseen Caethwasiaeth Fodern App

01/08/18
Dewch i adnabod beth yw caethwasiaeth fodern ac adrodd amdano gyda’r Unseen App.
 

Canllaw ar Gaethwasiaeth Fodern i Ymateb-wyr Cyntaf yng Nghymru

27/07/18
Mae Grŵp Arwain Atal Caethwasiaeth Cymru wedi lansio Canllaw sy’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i ymatebwyr cyntaf yng Nghymru.
 

Dwy flynedd o ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

05/07/17
Mae dwy flynedd wedi mynd heibio ers i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 gael Cydsyniad Brenhinol. Beth sydd wedi ei gyflawni yn ystod yr amser hwnnw?
 

Gwneud Safiad - 2016

18/11/16
Ymunwch â ni drwy addunedu i’n cefnogi i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
 

Posteri gwrth-gaethwasiaeth

15/08/16
Posteri a sticeri ceir –  dywedwch na i gaethwasiaeth
 

Astudiaethau Achos

22/03/16
Unigolion o bob rhan o Gymru yn adrodd eu profiadau.
 

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

24/02/16
Mae'r posteri hyn o'n hymgyrch Chwefror 2016.
 

Taflenni Gwybodaeth

03/02/16
Amrywiaeth o daflenni gwybodaeth ynghylch Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 a'r polisïau cysylltiedig.
 

Taflen pobl ifanc

30/11/15
Mae’r daflen hon i bobl ifanc, a ddatblygwyd mewn partneriaeth gyda Cymru Ifanc, yn canolbwyntio ar themâu cydsyniad a rheolaeth mewn perthynas. Mae’n ceisio dangos nad ymosodiadau corfforol yw’r unig ffordd o gam-drin, a thynnu sylw at y gwahaniaeth rhwng perthynas iach ac afiach.
 

Ydych chi'n meddwl eich bod yn gwybod beth yw cam-drin?

09/11/15
Nid trais ydyw o reidrwydd. Rheoli bywyd rhywun - beth i'w fwyta, beth i'w wisgo, â phwy i siarad, lle i fynd - yw cam-drin.
 

Mynd i'r afael â chaethwasiaeth fodern yn y sector gwestai yng nghymru

09/11/15
Mae’r arweiniad hwn wedi’i lunio i’w ddefnyddio yn y Sector Gwestai a Lletygarwch.
 

Gwneud Safiad

09/09/15
Mae'r posteri hyn i gyd yn rhan o'n hymgyrch Gwneud Safiad rhwng mis Mehefin a mis Medi 2014.
 

Ydych chi’n gwybod beth sy’n digwydd ar eich stryd?

09/09/15
Mae’r posteri hyn o ymgyrch haf 2015 a gynhaliwyd rhwng mis Mehefin a mis Awst.
 

Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod

09/09/15
Mae dechrau gwyliau’r haf yn nodi dechrau’r ‘tymor torri’. Nawr yw’r amser y mae merched mewn perygl arbennig o ddioddef o anffurfio eu horganau cenhedlu , gan eu bod yn fwy tebygol o gael eu cymryd dramor er mwyn cyflawni’r weithred hon arnynt.
 

Poster polisi gweithle

09/09/15
Ar gyfer sefydliadau sydd â Pholisi Gweithle ar gyfer Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol i hyrwyddo eu polisi ac unrhyw gymorth arall y gallant ei roi i'w staff. Y peth gorau i'w wneud yw argraffu hwn ar A3.
 
Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter