Skip to content

Polisïau a chanllawiau

Polisïau a chanllawiau
Yn yr adran hon byddwch yn gweld y ddeddfwriaeth a pholisïau a dogfennau canllaw cysylltiedig gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’u datblygu i helpu i fynd i’r afael â Thrais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol.

Fframwaith Cyfathrebu Cenedlaethol (2017-2020)

18/12/18
Mae’r Fframwaith Cyfathrebu Cenedlaethol hwn yn amlinellu sut bydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati yn yr hirdymor i gyflawni ymgyrchoedd cenedlaethol ac i gyfathrebu’n ehangach ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV).
 

Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr

20/09/18
Diben Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer ymgysylltu â Goroeswyr yw sicrhau bod anghenion a phrofiadau goroeswyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, gan gynnwys y goroeswyr sydd wedi’i hymyleiddio fwyaf, y rhai sy’n wynebu anfanteision lluosog wrth gael cymorth a chefnogaeth, y ...
 

Pecyn eDdysgu Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: Canllawiau i Reolwyr Llinell

26/07/18
Nod y Pecyn eDdysgu yw codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol. Pecyn eDdysgu Llywodraeth Cymru ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol: Canllawiau i Reolwyr Llinell
 

Gofyn a Gweithredu

29/11/17
Canllawiau i ymarferwyr a rheolwyr ar y broses 'Gofyn a Gweithredu'.
 

Adolygiad o’r adnoddau addysgu presennol ynghylch perthynas iach a thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

24/06/16
Mae’r pecyn cymorth, yr wybodaeth a’r canllawiau hyn yn darparu amrywiaeth o ddeunyddiau sy’n arddangos yr arferion gorau, er mwyn i ddarparwyr addysg gynradd, uwchradd ac addysg bellach eu defnyddio yn eu lleoliadau addysg.
 

Trais Yn Erbyn Menywod, Cam-Drin Domestig A Thrais Rhywiol – Canllawiau I Lywodraethwyr

16/03/16
Mae’r canllaw yn cynnwys nifer o gamau gweithredu y gall llywodraethwyr eu cymryd i wneud eu hysgol yn fwy diogel.
 

Canllaw Arferion Da: Dull Addysg Gyfan o fynd i’r afael â Thrais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a thrais Rhywiol yng Nghymru

20/10/15
Mae'r canllaw hwn yn cydnabod pwysigrwydd lleoliadau addysg fel amgylcheddau lle gellir meithrin agweddau cadarnhaol at gydraddoldeb rhywiol a pherthnasau iach, parchus, drwy weithio ar sail hawliau.
 

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

14/08/15
Mae’r Ddeddf yn ddeddfwriaeth arloesol sy’n torri tir newydd fel y gyfraith gyntaf o’i bath yn y DU. Derbyniodd y Ddeddf Gydsyniad Brenhinol ar 29 Ebrill 2015.
 

Llawlyfr Gweithredol – Masnachu mewn Plant

14/08/15
Nod y llawlyfr hwn yw bod yn ganllaw cyflym i ymarferwyr, yn enwedig Ymatebwyr Cyntaf, sydd â chyfrifoldebau diogelu statudol.
 
Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

  • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
  • Twitter
  • Facebook
s

Twitter