Skip to content

Cyfeiriadur Gwasanaethau

Cyfeiriadur Gwasanaethau

 • Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM)

  BAWSO

  Yn cyflwyno gwasanaethau arbenigol i bobl o gefndiroedd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig sy’n cael eu heffeithio gan gam-drin domestig a mathau eraill o gam-drin gan gynnwys anffurfio organau cenhedlu benywod, priodas dan orfod, masnachu pobl a phuteindra.

  0800 731 8147 (24 awr); swyddfa: 029 2064 4633

  www.bawso.org.uk

  Llinell Gymorth FGM

  Llinell gymorth sy’n cynnig cyngor, gwybodaeth a chymorth i unrhyw un sy’n poeni bod lles plentyn mewn perygl oherwydd anffurfio organau cenhedlu benywod.

  0800 028 3550 ledled y DU, 24 awr. Dan ofal NSPCC.

  fgmhelp@nspcc.org.uk

  orfgmhelp@nspcc.org.uk

 • Anifeiliaid anwes

  RSPCA PetRetreat

  Trwy rwydwaith o faethwyr anifeiliaid, mae’r gwasanaeth yn cynnig hafan i anifeiliaid anwes teuluoedd sy’n mynd i dai lloches.

  0300 123 8278

  www.pet-retreat.com

 • Budd-daliadau
 • Caethwasiaeth

  Llinell Gymorth Modern Slavery

  Yn darparu gwybodaeth am gaethwasiaeth a llinell gymorth i gofnodi unrhyw bryderon am gaethwasiaeth fodern yn y DU. Mae’r llinell gymorth ar gael 24 awr y dydd, ac am ddim o’r rhan fwyaf o ffonau daearol a ffonau symudol.

  0800 0121 700

  Bawso

  Yn darparu gwasanaethau arbenigol i bobl o gefndiroedd duon a lleiafrifoedd ethnig sydd wedi’u heffeithio gan gam-drin domestig a mathau eraill o gam-drin gan gynnwys anffurfio organau cenhedlu benywod, priodas dan orfod, masnachu pobl a phuteindra.

  0800 731 8147 (24-hr); swyddfa: 029 2064 4633

  www.bawso.org.uk

  New Pathways

  Yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cwnsela ac eiriolaeth arbenigol i fenywod, dynion, plant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan dreisio neu gam-drin rhywiol.

  01685 379 310 (canolbarth, gorllewin a de Cymru)

  www.newpathways.org.uk

  Gangmasters Licencing Authority

  Sefydliad y llywodraeth sy’n diogelu gweithwyr agored i newid ac wedi’u cam-fanteisio.

  0800 432 0804 or 0115 959 7032 (tu allan i oriau swyddfa)

  www.gla.gov.uk

 • Cam-drin Domestig (gan gynnwys cam-drin plant ac oedolion)
 • Cam-drin plant - rhieni
 • Cwnsela
 • Cyfiawnder Troseddol
 • Cyflawnwyr

  (MFCC) Montgomeryshire Family Crisis Centre

  01686 629 114 (24 awr)

  www.familycrisis.co.uk

  NSPCC Gwasanaethau Plant Caerdydd

  Prosiect Atal Cam-drin Domestig ar gyfer cyflawnwyr sy’n ddynion. Cymorth i bartneriaid a chymorth grŵp/unigol i blant

  02920108080

  Relate

  0300 100 1234

  www.relate.org.uk ('Choose to Change')

  Llinell Ffôn Respect

  Cymdeithas aelodaeth y DU ar gyfer Rhaglenni Atal Trais Domestig a gwasanaethau cymorth integredig. Cyflawnwyr sy’n ddynion a menywod.

  0808 802 4040

  www.respectphoneline.org.uk

 • Cyfreithiol

  Cyngor ar Bopeth Cymru

  03444 77 20 20

  www.citizensadvice.org.uk/cymraeg

  Llinell Gyngor Reunite International Child Abduction

  +44 (0) 1162 556 234

  www.reunite.org

  Asiantaeth Ffiniau’r DU

  0901 226 20000

  www.ukba.homeoffice.gov.uk

  Llinellau Cyngor Rights of Women (ROW)

  Cyfraith teulu (DV, ysgariad, plant): 020 7251 6577

  Cyfraith droseddol (SV, DV ac aflonyddu): 020 7251 8887

  Mewnfudo a chyfraith lloches (gan gynnwys, DV a mewnfudo, NRPF): 020 7490 7689

  www.rightsofwomen.org.uk

 • Dyledion
 • Gorddibyniaeth a Chamddefnyddio Sylweddau
 • Gwasanaethau penodol i ddynion
 • Gwasanaethau Pobl Hŷn

  Llinell Wybodaeth Age UK

  Cymorth, gwybodaeth a chyngor i bobl hŷn.

  0800 169 6565

  Age Cymru

  yn darparu cyngor a chanllawiau i bobl hŷn yng Nghymru.

  08000 223 444

  The Silver Line

  Llinell gymorth 24 awr i bobl hŷn.

  0800 470 8090

 • Hunanladdiad

  Hopeline UK

  Help i atal pobl ifanc rhag cyflawni hunanladdiad

  08000 68 41 41

  www.thehopeline.com

  Y Samariaid

  Gwasanaeth cyfrinachol 24 awr ar gyfer unrhyw un yn y DU a all fod yn profi teimladau o drallod neu anobaith, gan gynnwys rhai a all arwain at hunanladdiad.

  Prydain gyfan (24 awr) 08457 90 90 90

  Llinell ffôn Gymraeg - 0300 123 3011

  www.samaritans.org/

 • Iechyd meddwl a hunan-niwed

  (CALL) Llinell Gyngor a Gwrando’r Gymuned

  Yn cynnig cymorth emosiynol a gwybodaeth/taflenni ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru.

  0800 132 737 (24 awr)

  Mind

  Yn cynnig dau wasanaeth gwybodaeth gyfrinachol ar iechyd meddwl

  Llinell wybodaeth Mind 0300 123 3393

  Gwasanaeth cyngor cyfreithiol 0300 466 6463

  Llinell Gymorth i Rieni YoungMinds

  Ar gyfer unrhyw un sy’n poeni am broblemau emosiynol neu ymddygiad plentyn.

  0808 802 5544

  Saneline

  Llinell gymorth y tu allan i oriau, Prydain gyfan, sy’n cynnig cymorth a gwybodaeth emosiynol arbenigol i unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan salwch meddwl, gan gynnwys teulu, ffrindiau a gofalwyr.

  0845 767 8008

  www.sane.org.uk/home

  Samaritans

  08457 90 90 90 (24 awr) (gweler Hunanladdiad isod)

  Bristol Crisis Services for Women (BCSW)

  Sefydliad Prydeinig sy’n cefnogi merched a menywod wedi’u heffeithio gan hunan-anafu neu hunan-niwed.

  0808 800 8088 (llinell gymorth Prydain gyfan)

  www.selfinjurysupport.org.uk

  TESS

  gwasanaeth cymorth trwy neges destun ac e-bost i ferched hyd at 25 oed yn unig.

  07800 472 908

  National Self-Harm Network

  Yn darparu cymorth, gwybodaeth ac adnoddau mewn argyfwng.

  0800 622 6000 (7pm – 11pm)

  www.nshn.co.uk

  (SIARI) Self injury & related issues

  Mae SIARI yn cynnwys ffynhonnell wybodaeth ac adnoddau gynhwysfawr am hunan-anafu neu hunan-niwed.

  www.siari.co.uk

  The Basement Project (Y Fenni)

  Grwpiau cymorth i rai sydd wedi’u cam-drin yn blant a phobl sy’n hunan-niweidio.

  01873 856524

 • Iechyd Rhywiol

  NHS Direct

  Cyngor ar faterion iechyd, gan gynnwys iechyd rhywiol. I ddod o hyd i’ch clinig iechyd rhywiol lleol, ewch i:

  http://www.nhs.uk/Service-Search/Sexual-health-information-and-support/LocationSearch/734

 • Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Trawsrywiol

  Canolfan Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Ynys Saff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

  Mae’n cynnig gwasanaeth cymorth annibynnol i ddioddefwyr o bob oedran a rhywedd, yn ogystal â darparu cwnsela a rhaglenni cymorth grŵp.

  Ff: 029 2033 5795

  www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/ynys-saff-sarc

  Galop – Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Genedlaethol LGBT

  Cymorth emosiynol ac ymarferol i bobl LGBT sy’n dioddef cam-drin domestig.

  Ff: 0800 999 5428

  E: help@galop.org.uk

  www.galop.org.uk

  LGBT Excellence Centre Wales

  Menter gymdeithasol ac elusen sy’n darparu cyngor a chymorth am ddim i bobl, sefydliadau a busnesau ar faterion sy’n ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd

  0800 023 2201

  Llinell Gymorth Tai LGBT (trwy Shelter Cymru)

  0844 264 2554

  lgbthousinghelpline@sheltercymru.org.uk

  Stonewall

  Llinell gymorth a gwybodaeth i bobl LGBT

  08000 50 20 20

  www.stonewall.org.uk

 • Plant a phobl ifanc
 • Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (hefyd gweler cysylltiadau dan FGM a Thrais ar sail Anrhydedd)
 • Profedigaeth
 • Rhianta

  Family Lives (Parentline Plus gynt)

  Llinell gymorth a gwefan cymorth i deuluoedd ac ar faterion rhianta

  0808 800 2222

  www.familylives.org.uk

  Llinell Gymorth Lone Parent/Gingerbread

  Elusen y DU sy’n darparu cyngor arbenigol, cymorth ymarferol ac ymgyrchoedd i rieni sengl

  0808 802 0925

  www.gingerbread.org.uk

 • Stelcio

  National Stalking Helpline

  Gwybodaeth a chyngor cyfrinachol, am ddim, i unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan stelcio. Ar agor yn ystod yr wythnos 09:30 – 16:00 ac eithrio dydd Mercher 13:00 – 16:00

  0808 802 0300

  www.stalkinghelpline.org

  Email: advice@stalkinghelpline.org

  Network for Surviving Stalking

  Cyngor a gwybodaeth ar-lein

  www.nss.org.uk

  Paladin - National Stalking Advocacy Service

  Cymorth i ddioddefwyr stelcio risg uchel yng Nghymru a Lloegr

  020 7840 8960

  www.paladinservice.co.uk

 • Tai

  Shelter Cymru

  Llinell gymorth 24 awr, cyngor ar faterion tai, gwasanaethau cymdeithasol a gwaith eirioli ar ran pobl ddigartref:

  0345 075 5005

  www.sheltercymru.org.uk

  Llinell Gymorth Tai LGBT (trwy Shelter Cymru)

  Gwasanaeth gofalgar am ddim a phroffesiynol i bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol yng Nghymru:

  0800 840 2069

  lgbthousinghelpline@sheltercymru.org.uk

 • Trais ar sail Anrhydedd / Priodas dan Orfod

  Henna Foundation

  Elusen gofrestredig sy’n ymrwymo i gryfhau teuluoedd o fewn y gymuned Foslemaidd yng Nghymru, Yn cynnig cyngor a chymorth ar briodasau dan orfod, trais ar sail anrhydedd a cham-drin domestig.

  029 2049 6920

  www.hennafoundation.org

  Uned Priodasau dan Orfod (FMU) y Swyddfa Gartref

  Menter ar y cyd rhwng y Swyddfa Dramor a’r Gymanwlad a’r Swyddfa Gartref sy’n cynnig cyngor neu gymorth i unrhyw un sydd wedi’i effeithio gan, neu a all ddod wyneb yn wyneb ag achosion o briodas dan orfod.

  0207 008 0151 (0044 20 7008 0151 os ydych chi dramor)

  Llinell Gymorth Honour Network (dan ofal Karma Nirvana)

  Yn cefnogi dioddefwyr trais ar sail anrhydedd a phriodas dan orfod.

  0800 5999 247

  www.karmanirvana.org.uk

  Freedom Charity

  Cyngor ar eich hawliau, sut i gadw’n ddiogel a sut i gael cymorth os ydych chi mewn perygl o briodas dan orfod.

  0845 607 0133

  www.freedomcharity.org.uk

 • Trais rhywiol / camdriniaeth (gan gynnwys treisio)

  National Association for People Abused in Childhood

  0800 085 3330

  www.napac.org.uk

  Mid Wales - Rape Support Centre

  01970 610124

  www.midwalesrsc.org.uk

  New Pathways

  Yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cwnsela ac eiriolaeth arbenigol i fenywod, dynion, plant a phobl ifanc sydd wedi’u heffeithio gan dreisio neu gam-drin rhywiol.

  01685 379 310 (canolbarth, gorllewin a de Cymru)

  www.newpathways.org.uk

  Rape Crisis

  0808 802 9999 (Llinell Gymorth)

  Rape and Sexual Abuse Support Centre (Y Gogledd)

  Llinell gymorth: 0808 80 10 800

  www.rasawales.org.uk

  Mae Canolfannau Atgyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARCs) yng Nghymru

  yn darparu gwasanaeth cynhwysfawr i fenywod, dynion a phobl ifanc sy’n dioddef achosion o dreisio, ymosodiadau rhywiol neu gam-drin rhywiol.

  0808 801 0818

  www.thesurvivorstrust.org/sarc/

  Stepping Stones

  yn darparu gwasanaeth therapiwtig i oedolion a gafodd eu cam-drin yn rhywiol pan oeddent yn blentyn ledled ardal y Gogledd.

  01978 352717

  www.steppingstonesnorthwales.co.uk

  Survivors UK

  Male childhood sexual abuse and rape.

  0845 122 1201

  Survivors Trust Cymru: Llinell Gymorth

  0808 801 0818

  Cymorth trwy neges destun

  Yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cwnsela, therapiwtig a chymorth sy’n gweithio gyda menywod, dynion a phlant sydd wedi dioddef/goroesi achos o dreisio, trais rhywiol a cham-drin rhywiol pan yn blentyn.

  07860 022956

  www.survivorstrustcymru.org

 • Yr Heddlu

  Ffoniwch 999 mewn argyfwng

  Ffoniwch 101 os nad yw’n argyfwng

  (Cymru Gyfan)

  Heddlu Dyfed Powys

  0845 330 2000

  Heddlu Gwent

  01633 838 111

  Heddlu’r Gogledd

  0845 607 1002

  Heddlu’r De

  01656 655 555

  (IPCC) Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu

  yn goruchwylio system cwynion yr heddlu yng Nghymru a Lloegr

  08453 002 002

  enquiries@ipcc.gsi.gov.uk

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Ydych chi’n meddwl bod ffrind neu berthynas angen help?

Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a’r symptomau a helpu rhywun sydd angen cymorth.

Rhagor o wybodaeth

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Canllawiau ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Dewch o hyd i wybodaeth, cyngor a hyfforddiant i'ch helpu i roi cefnogaeth i bobl sy'n dioddef o gam-drin domestig, trais yn erbyn menywod neu drais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 

Byw Heb Ofn

Byw Heb Ofn yw gwefan Llywodraeth Cymru, sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n dioddef o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Rhagor o wybodaeth

 • Gallwch ein dilyn ar Twitter a Facebook
 • Twitter
 • Facebook
s

Twitter